بیرون زدگی مرکب (Feathering)

بیرون زدگی مرکب (Feathering)

بیرون زدگی مرکب یا Feathering را می‌توان به عنوان لبه‌های چاپ شده‌ی ناهموار در اطراف نواحی چاپ توصیف کرد. این کلمه در زبان انگلیسی به لبه‌های دندانه شکل بال پرندگان ترجمه می‌شود (به شکل توجه کنید). بیرون زدگی مرکب عمدتاً به دلیل فشار اتفاق میافتد. این دلیل بسیار شایع...